Όροι Χρήσης

Ποιοί Είμαστε

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και τηρείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας, «ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Athens International Children’s Film Festival – ATHICFF), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, επί της Πλατείας Καρύτση 5, ο δε αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας μας έχει ως εξής: 150095801000.

H εταιρία μας («ATHICFF» ή/και «Εταιρία») ιδρύθηκε για να υποστηρίξει και προωθήσει την παγκόσμια δημιουργική κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

Από το έτος 2018 διοργανώνει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών («Φεστιβάλ») με ταινίες μικρού ή/μεγάλου μήκους για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω (εφεξής οι «Ταινίες»).

Αποδοχή όρων

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας, www.athicff.com (η «Ιστοσελίδα»), αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα και δεσμεύεσθε απόλυτα από τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι»), οι οποίοι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ υμών και του ATHICFF, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, Private Policy.

Λειτουργία & Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Η Ιστοσελίδα, ωστόσο, δύναται να διακοπεί ή/και να μη λειτουργεί άριστα για λόγους που δεν οφείλονται και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας μας, οπότε και η Εταιρία μας δεν δύναται να πράξει οτιδήποτε.
Επιπλέον, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και το περιεχόμενο αυτής ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης Όρου/Όρων η Εταιρία μας δικαιούται να προβεί μονομερώς και άνευ προηγούμενης προειδοποίησης σε λήξη της μεταξύ μας και βάσει των Όρων συμφωνίας δια του αποκλεισμού σας από την είσοδο στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτής.
Μέσω της Ιστοσελίδας έχετε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις Ταινίες του Φεστιβάλ μέσω της πλατφόρμας μας και μεθόδου συνεχούς ροής (streaming) και εντελώς δωρεάν, σύμφωνα πάντα με τους Όρους Χρήσης Πλατφόρμας, τους οποίους και οφείλετε να αποδεχθείτε πριν οιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας μας (βλ. Όροι Χρήσης Πλατφόρμας).

Ιστοσελίδες Τρίτων

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να γίνεται παράθεση συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρία μας δεν γνωρίζει, δεν ελέγχει και, ακολούθως, ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εμπορικών σημάτων, γραφικών, σχεδίων, λογοτύπων, οπτικοακοστικών έργων κ.λπ., ανήκει στην Εταιρία μας ή/και στους αντίστοιχους δικαιούχους, προστατεύεται δε από τις ισχύουσες διατάξεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, περικοπή ή παραμόρφωση, διάθεση, μετάδοση, μεταφόρτωση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας άνευ της προηγούμενης σύμφωνης έγγραφης συγκατάθεσης της Εταιρίας μας. Η Εταιρία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αποτρέψει με κάθε μέσο και τρόπο τυχόν παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρία μας ή στους δικαιοπαρόχους ή τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την Εταιρία μας.

Ευθύνης Εταιρίας

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται όπως ορίζεται στους Όρους και στην ισχύσουσα νομοθεσία. Η είσοδος στην Ιστοσελίδα και η παρακολούθηση των Ταινιών πραγματοποιείται, κατά τα ανωτέρω και τους Όρους Χρήσης Πλατφόρμας, με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας για οποιαδήποτε τυχόν άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

Απαλλαγή και αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρία μας, τους διευθυντές της, τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, τους πράκτορες και τους δικαιοπαρόχους αβλαβείς σε σχέση με τυχόν νομικά αιτήματα που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και τη χρήση της πλατφόρμας μας από εσάς.

Λοιποί Όροι

Οι Όροι αποτελούν το σύνολο της μεταξύ μας συμφωνίας σχετικά με την είσοδο στην Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Εάν οποιοσδήποτε εκ των Όρων κριθεί εν λόγω ή εν μέρει άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιποι Όροι παραμένουν πλήρως σε ισχύ. Σε περίπτωση που δε μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιο δικαίωμα ή διάταξη βάσει των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παράλειψη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης λόγω αιτιών πέρα από τον έλεγχό μας.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι Όροι και η βάσει αυτών μεταξύ μας συμφωνία διέπεται από το δίκαιο και τη δικαιοδοσία όπου η Εταιρία υπάγει τα νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο